Egzamin Maklerski 19.03.2023 – odpowiedzi

Sprawdź odpowiedzi przygotowane przez Zespół ZMID do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych z 19 marca 2023! Rozwiązując test bazowaliśmy na Zestawie 2. Zobacz czy udało Ci się osiągnąć pułap 160 punktów!

Jeżeli pisałeś Zestaw 1,3 lub 4 to należy odnaleźć odpowiednie pytanie z Zestawu 1 i przypisać mu odpowiedź zgodnie z poniższymi. Zestawy mają te same pytania tylko w innej kolejności. Nie planujemy umieszczać zmapowanych odpowiedzi na Zestawy 1,3 i 4.

Zestawy Egzaminacyjne możesz pobrać poniżej:
Zestaw 1 – tu pobierzesz Zestaw 1
Zestaw 2 – tu pobierzesz Zestaw 2 – odpowiedzi do tego Zestawu są poniżej
Zestaw 3 – tu pobierzesz Zestaw 3
Zestaw 4 – tu pobierzesz Zestaw 4

Jeżeli uważasz, że w którymś punkcie jest niepoprawna odpowiedź lub nieścisłość – daj znać w komentarzu!

Uwaga! Szczegółowe rozwiązania do wszystkich pytań egzaminacyjnych możesz znaleźć na portalu Examino.

Examino to największa baza pytań oraz rozwiązań zaktualizowanych do obecnego stanu prawnego oraz wymogów egzaminów. Obecnie znajdziesz tam ponad 5000 pytań!

Różne tryby nauki umożliwiają zarówno przygotowanie sobie pełnego egzaminu próbnego, jak i szybkie powtórki materiału w dowolnym miejscu.

Zarejestruj się bezpłatnie na https://examino.pl/ i sam przetestuj możliwości, jakie daje ta platforma edukacyjna.

Odpowiedz zostały opublikowane – 19.03.2023 o godz. 18:00

1 D Art 7, punkt 5
2 C 26275,35 = 2600 * MWBR (%,16) MWBR (%, 16) = 10,1059 => % = 6% , ale to stopa półroczna, czyli roczna = 6*2 =12%
3 D Nie mógł dokonać, bo okres zamknięty do liczenia na 30 dni wstecz od 30 września 2022 roku
4 D Paragraf 27, 1
5 A Art 2, punkt 38 „znaczącym inwestorze – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która posiada zaangażowanie w kapitale innej jednostki i wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę;”
6 C
7 B Do dłuższego opisania
8 D wyznaczenie kursu Przy 3,677 różnica w wolumenach 0 i równy kursowi odniesienia
9 A Przy 5,74 różnica w wolumenach 0
10 B Aktywa netto to TO SAMO co kapitał własny
11 C Artykuł 2, punkt 3
12 C Artykuł 14a ,punkt 1 i 2
13 A Art. 13. § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.
14 D Do dłuższego opisania
15 B Co=D/(r-g) i g=WI*ROE, g=2,2%, WI=0,4 i ROE=5,5%
16 D Paragraf 7, punkt 9
17 B Art. 23. Emitent może emitować obligacje niepodlegające wykupowi, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2, uprawniające obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, zwane dalej „obligacjami wieczystymi”.
18 D par. 116 SZOG Teoretyczna wartość prawa poboru wzór
19 C Co/Zo=WD*(1+g)/(r-g), WD=13,72% i WI=86,28%
20 D Kredyt = 6450 * MWBR (4%,40) – Kredyt = 6450 * 19,7928 Kredyt = 127663,56
21 B § 13. 1. Firma inwestycyjna, która świadczy usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku nie- publicznego, prowadzi dla klienta rachunek instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencję.
22 B par. 30 SZOG
23 B 486*MWB(15%,6)=210,0978 488*MWB(11%,8)=211,7432 490*MWB(8%,11)=210,161 490*MWB(3%,29)=207,907
24 B Art 3.1 (8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
25 D Art, 48b 3 (3) przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.
26 C Wielkkość dyskonta lub premi ZMNIEJSZA się w miarę zbliżania się do terminu wykupu
27 C Art. 16. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.
28 C Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.
29 A DOL=S-KZ/(S-KZ-KS)
30 C


31 A Wyróżniono dwa typy racjonowania kapitału według kryterium przyczyn wystąpienia limitu kwoty budżetu: „twarde” racjonowanie kapitału (hard capital rationing) – wynikające z przyczyn zewnętrznych oraz „miękkie” racjonowanie kapitału (soft capital rationing) – wynikające z przyczyn wewnętrznych.
32 D Art 2, pkt 30 „puli wierzytelności – rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;”
33 C art. 2 Kodeksu spółek handlowych
34 A Wszyscy Członkowie powiązani emitenta muszą raportować, jeżeli przekroczą 5000 euro rocznie
35 D par. 35 SZOG
36 D Obligacja callable daje prawa dla emitenta
37 A Art. 3, pkt 39b
38 B par. 18 SZOG zlecenie STOP
39 B
40 B Alfa=R-(RF+B**Rm-Rf) i TR=(R-RF)/B B=1,75
41 B Mamy LC + SP. Dochodzi LP z tą samą ceną. Dochodzi SC z wyższą ceną. SP znosi się z LP. Zostaje LC + SC z wyższą ceną. To daje Bull Call Spread
42 B Paragraf 24, 4 „4. Maklerzy i doradcy nie mogą dla osobistych celów wykorzystywać informacji objętych tajemnicą zawodową ani informacji poufnych.”
43 A Ud=0,394 i Ue=0,606 WACC=Ud*Rd*(1-T)+Ue*R
44 A par. 37 SZOG
45 B par. 46 Regulamin Giełdy
46 D Art 2, 2b „2b. Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przychodów, do alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”.”
47 B Tb był błąd – na egzaminie kazali SKREŚLIĆ „NIE”, czyli na być „opiera dyskonto na WACC:”
48 B CIB 0 = 26.80 CIB 1 = 28.20 CO0 = 6.41 CO1 = 5.50 Zmiana CIB = 1.40 Zmiana CO = -0,91 Delta to -0.91 / 1.40 = -0.65
49 D Art 3, punkt 1, 25 „aktywach pieniężnych – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.”
50 D Art. 3, punkt 1
51 C Paragraf 2. Punkt 24b „w odniesieniu do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub przyjmowania i przekazywania zleceń – podmiot wykonujący zlecenie przekazane przez firmę inwestycyjną;”
52 D par. 155 ust. 3 Regulamin Giełdy
53 D Art. 41, punkt 1
54 B Art.8, punkt 4 „4. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji prawa z tej obligacji NIE mogą być przenoszone.”
55 B ROE=ZN/E i ROC=ZN/(D+E)
56 D Działanie 1,2 i 3 niezgodne z krokiem notowania
57 D Paragraf 27, punkt 1
58 D WPR = 6400 * MWPR(6%,12)= 107967,36
59 C w fazie otwarcia i zamknięcia nie można składać/modyfikować/anulowac zleceń. W fazie notowań ciągłych można modyfikować
60 B Tu był błąd – na egzaminie kazali SKREŚLIĆ w odpowiedzi B – 59,00 i ZASTĄPIĆ 61,00
Swoją droga jak kazali cokolwiek zmienić w odpowiedzi to można śmiało strzelać w to co kazali zmienić, bo przecież nie byłoby zmiany złej odpowiedzi 😉


61 C Inwestując pasywnie nie mamy na celu osiągać ponadprzeciętnych stóp zwrotu
62 C par. 18 SZOG zlecenie STOP
63 C 525400*2,12%=11138,48
64 C I = 1,38*I – 2061,69 0,38*I = 2061,69 I = 5425,26
65 B par. 15 ust.1 SZOG
66 C WN = 215200 * MWP (9%,13) WN = 215200 * 3,0658 WN = 659760,16
67 D K. Jajuga – str. 349 Jeżeli PI > 1 to akceptujemy, Jeżeli PI < 1 to odrzucamy, Jeżeli PI = 1 to odrzucamy, bo nie ma przyrostu wartości przedsiębiorstwa
68 B par. 40 SZOG
69 A UOO art 18
70 B U o nadz art 3
71 B Ustawa o ofercie art 77
72 A Delta Zo*1,12=Delta ZN =10%*1,12=11,2%
73 A Ustawa o ofercie art 69
74 A Do dłuższego opisania, ale największe wartości są dla opcji ATM
75 D UoR art 28
76 A Reilly Brown str 706 i 707
77 A KSH Art 406
78 D 4320*0,96*1,1 = 4561,92 3180*1,12*0,95 = 3383,52
79 A 0,07 = (0,22-INF) / (1+INF)
1,07 INF = 0,15
INF = 0,14
80 A Do dłuższego opisania
81 B par. 149 Regulamin Giełdy
82 B
83 D SZOG Animator par. 9 ust. 3
84 D Transakcje pakietowe par. 9 SZOG
85 A
86 C Inwestor oczekuje, że kurs wzrośnie oraz lubi ryzyko. Tylko strategia long strap pozwala tutaj na zarabianie przy wzroście kursu
87 A 244898,43=PT*MWPR(7%,14) PT = 244898,43 / MWPR(7%,14) PT = 244898,43 / 22,5505 PT = 10860
88 D
89 A Wypłata odsetek obligacji ozncza WZROST (niewielki) duration
90 D K.Jajuga str. 121 – „W zasadzie teoria segmentacji rynku może wyjaśnić każdą z czterech postacji krzywej krzywej dochodowości”


91 A Art. 7 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
92 A par. 134 Regulamin Giełdy
93 B Rata kapitałowa = 840.000/102 = 8235,29
rata_52 = 840.000 / 102 * (1+ (102-52+1)*0,56%)) rata_52 = 10587,29
Odsetki_52 = 10587,29 – 8235,29 = 2352
94 A
95 C par. 29 SZOG MWW można składać w fazie notowań ciągłych i dogrywki
96 A L to opcja wygasająca w grudniu i call
97 D par. 28 Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
98 C Ud=44,4% i Ue=55,6%, w przybliżeniu wychodzi 0,8
99 B UOO art 73
100 C wyszło mi 57,576% więc moim zdaniem powinno być 58%, ale nie ma takiej odpowiedzi
101 A 2082580,39= PT * MWPR(2%,60) PT = 2082580,39 /114,0515 PT = 18260
102 D Sprzeda 347 po 19,60 a następnie 129 19,57 – nie ma takiej odpowiedzi
103 B Railly Brown str 680
104 B Im mniejsza liczba rent tym NIŻSZA wartość bieżąca renty
105 D UOO art 28
106 C par. 58 SZOG jak po obu stronach arkusza są zlecenia bez limitu to kursem zamknięcia będzie kurs odniwesienia
107 D
108 C Ustawa o nadzorze nad RF
109 B UOO art 32
110 A par. 37 ust.3 SZOG Anulowanie i modyfikowanie zleceń maklerskich
111 A par. 3 Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
112 D Korzystamy ze wzoru na CAPM
113 D Do dłuższego opisania
114 A UoR Art 35
115 B par. 15 Zlecenie Limit
116 D Dla dłużnych nie organizuje się dogrywki par. 5 SZOG Harmonogram i fazy notowań
117 A KC art. 109
118 B stopa zwrotu w okresie do wykupu NIE – bo to zakłąda reinwestycje odsetek i trzymanie obligacji do wykupu nominalna stopa zwrotu NIE – bo zakłada trzymanie do wykupu bieżąca stopa zwrotu NIE – bo zakłada trzymanie do wykupu
119 A Long forward i short spot to arbitraż REVERSE Cash & Carry
120 C

8 komentarzy

 • Dawid pisze:

  93 B, bo pytali o odsetki a nie o całą ratę kredytu.

 • Krzysztof pisze:

  79. ze wzoru Rreal = 1+Rnom/1+Rinf -1 1,07 = 1,22 / 1+Rinf; Rinf = 1,22/1,07 -1 ; Rinf = 0,14

 • Michał pisze:

  Pytanie 67. W „Jajudze” na stronie 346: „jeżeli NPV=0 to o przyjęciu lub odrzuceniu decydować powinny inne czynniki” jak NPV=0 to PI=1. Czy taka interpretacja ma sens?

 • Michał pisze:

  Dodam tylko ze desperacko poszukuje 3pkt 😉

 • Rafał pisze:

  W pytaniu 47 skoro prawidłowa jest odpowiedź B to czy jednocześnie prawidłową odpowiedzią nie jest C? Czy w związku z tym pytanie nie nadaje się do anulowania?

 • korpo pisze:

  czy można się odwołać od pytania 108 w zestawie 2? Prawidłowa odpowiedź to C ale jest w niej literówka „nadzór na obrotem kryptowalutami” zgubili litere „d”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *