Egzamin Maklerski 19.03.2023 – odpowiedzi

Sprawdź odpowiedzi przygotowane przez Zespół ZMID do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych z 19 marca 2023! Rozwiązując test bazowaliśmy na Zestawie 2. Zobacz czy udało Ci się osiągnąć pułap 160 punktów!

Jeżeli pisałeś Zestaw 1,3 lub 4 to należy odnaleźć odpowiednie pytanie z Zestawu 1 i przypisać mu odpowiedź zgodnie z poniższymi. Zestawy mają te same pytania tylko w innej kolejności. Nie planujemy umieszczać zmapowanych odpowiedzi na Zestawy 1,3 i 4.

Zestawy Egzaminacyjne możesz pobrać poniżej:
Zestaw 1 – tu pobierzesz Zestaw 1
Zestaw 2 – tu pobierzesz Zestaw 2 – odpowiedzi do tego Zestawu są poniżej
Zestaw 3 – tu pobierzesz Zestaw 3
Zestaw 4 – tu pobierzesz Zestaw 4

Jeżeli uważasz, że w którymś punkcie jest niepoprawna odpowiedź lub nieścisłość – daj znać w komentarzu!

Odpowiedz zostały opublikowane – 19.03.2023 o godz. 18:00

1 D Art 7, punkt 5
2 C 26275,35 = 2600 * MWBR (%,16) MWBR (%, 16) = 10,1059 => % = 6% , ale to stopa półroczna, czyli roczna = 6*2 =12%
3 D Nie mógł dokonać, bo okres zamknięty do liczenia na 30 dni wstecz od 30 września 2022 roku
4 D Paragraf 27, 1
5 A Art 2, punkt 38 „znaczącym inwestorze – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która posiada zaangażowanie w kapitale innej jednostki i wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę;”
6 C
7 B Do dłuższego opisania
8 D wyznaczenie kursu Przy 3,677 różnica w wolumenach 0 i równy kursowi odniesienia
9 A Przy 5,74 różnica w wolumenach 0
10 B Aktywa netto to TO SAMO co kapitał własny
11 C Artykuł 2, punkt 3
12 C Artykuł 14a ,punkt 1 i 2
13 A Art. 13. § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.
14 D Do dłuższego opisania
15 B Co=D/(r-g) i g=WI*ROE, g=2,2%, WI=0,4 i ROE=5,5%
16 D Paragraf 7, punkt 9
17 B Art. 23. Emitent może emitować obligacje niepodlegające wykupowi, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2, uprawniające obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, zwane dalej „obligacjami wieczystymi”.
18 D par. 116 SZOG Teoretyczna wartość prawa poboru wzór
19 C Co/Zo=WD*(1+g)/(r-g), WD=13,72% i WI=86,28%
20 D Kredyt = 6450 * MWBR (4%,40) – Kredyt = 6450 * 19,7928 Kredyt = 127663,56
21 B § 13. 1. Firma inwestycyjna, która świadczy usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku nie- publicznego, prowadzi dla klienta rachunek instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencję.
22 B par. 30 SZOG
23 B 486*MWB(15%,6)=210,0978 488*MWB(11%,8)=211,7432 490*MWB(8%,11)=210,161 490*MWB(3%,29)=207,907
24 B Art 3.1 (8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
25 D Art, 48b 3 (3) przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.
26 C Wielkkość dyskonta lub premi ZMNIEJSZA się w miarę zbliżania się do terminu wykupu
27 C Art. 16. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.
28 C Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.
29 A DOL=S-KZ/(S-KZ-KS)
30 C


31 A Wyróżniono dwa typy racjonowania kapitału według kryterium przyczyn wystąpienia limitu kwoty budżetu: „twarde” racjonowanie kapitału (hard capital rationing) – wynikające z przyczyn zewnętrznych oraz „miękkie” racjonowanie kapitału (soft capital rationing) – wynikające z przyczyn wewnętrznych.
32 D Art 2, pkt 30 „puli wierzytelności – rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;”
33 C art. 2 Kodeksu spółek handlowych
34 A Wszyscy Członkowie powiązani emitenta muszą raportować, jeżeli przekroczą 5000 euro rocznie
35 D par. 35 SZOG
36 D Obligacja callable daje prawa dla emitenta
37 A Art. 3, pkt 39b
38 B par. 18 SZOG zlecenie STOP
39 B
40 B Alfa=R-(RF+B**Rm-Rf) i TR=(R-RF)/B B=1,75
41 B Mamy LC + SP. Dochodzi LP z tą samą ceną. Dochodzi SC z wyższą ceną. SP znosi się z LP. Zostaje LC + SC z wyższą ceną. To daje Bull Call Spread
42 B Paragraf 24, 4 „4. Maklerzy i doradcy nie mogą dla osobistych celów wykorzystywać informacji objętych tajemnicą zawodową ani informacji poufnych.”
43 A Ud=0,394 i Ue=0,606 WACC=Ud*Rd*(1-T)+Ue*R
44 A par. 37 SZOG
45 B par. 46 Regulamin Giełdy
46 D Art 2, 2b „2b. Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przychodów, do alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”.”
47 B Tb był błąd – na egzaminie kazali SKREŚLIĆ „NIE”, czyli na być „opiera dyskonto na WACC:”
48 B CIB 0 = 26.80 CIB 1 = 28.20 CO0 = 6.41 CO1 = 5.50 Zmiana CIB = 1.40 Zmiana CO = -0,91 Delta to -0.91 / 1.40 = -0.65
49 D Art 3, punkt 1, 25 „aktywach pieniężnych – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.”
50 D Art. 3, punkt 1
51 C Paragraf 2. Punkt 24b „w odniesieniu do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub przyjmowania i przekazywania zleceń – podmiot wykonujący zlecenie przekazane przez firmę inwestycyjną;”
52 D par. 155 ust. 3 Regulamin Giełdy
53 D Art. 41, punkt 1
54 B Art.8, punkt 4 „4. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji prawa z tej obligacji NIE mogą być przenoszone.”
55 B ROE=ZN/E i ROC=ZN/(D+E)
56 D Działanie 1,2 i 3 niezgodne z krokiem notowania
57 D Paragraf 27, punkt 1
58 D WPR = 6400 * MWPR(6%,12)= 107967,36
59 C w fazie otwarcia i zamknięcia nie można składać/modyfikować/anulowac zleceń. W fazie notowań ciągłych można modyfikować
60 B Tu był błąd – na egzaminie kazali SKREŚLIĆ w odpowiedzi B – 59,00 i ZASTĄPIĆ 61,00
Swoją droga jak kazali cokolwiek zmienić w odpowiedzi to można śmiało strzelać w to co kazali zmienić, bo przecież nie byłoby zmiany złej odpowiedzi 😉


61 C Inwestując pasywnie nie mamy na celu osiągać ponadprzeciętnych stóp zwrotu
62 C par. 18 SZOG zlecenie STOP
63 C 525400*2,12%=11138,48
64 C I = 1,38*I – 2061,69 0,38*I = 2061,69 I = 5425,26
65 B par. 15 ust.1 SZOG
66 C WN = 215200 * MWP (9%,13) WN = 215200 * 3,0658 WN = 659760,16
67 D K. Jajuga – str. 349 Jeżeli PI > 1 to akceptujemy, Jeżeli PI < 1 to odrzucamy, Jeżeli PI = 1 to odrzucamy, bo nie ma przyrostu wartości przedsiębiorstwa
68 B par. 40 SZOG
69 A UOO art 18
70 B U o nadz art 3
71 B Ustawa o ofercie art 77
72 A Delta Zo*1,12=Delta ZN =10%*1,12=11,2%
73 A Ustawa o ofercie art 69
74 A Do dłuższego opisania, ale największe wartości są dla opcji ATM
75 D UoR art 28
76 A Reilly Brown str 706 i 707
77 A KSH Art 406
78 D 4320*0,96*1,1 = 4561,92 3180*1,12*0,95 = 3383,52
79 A 0,07 = (0,22-INF) / (1+INF)
1,07 INF = 0,15
INF = 0,14
80 A Do dłuższego opisania
81 B par. 149 Regulamin Giełdy
82 B
83 D SZOG Animator par. 9 ust. 3
84 D Transakcje pakietowe par. 9 SZOG
85 A
86 C Inwestor oczekuje, że kurs wzrośnie oraz lubi ryzyko. Tylko strategia long strap pozwala tutaj na zarabianie przy wzroście kursu
87 A 244898,43=PT*MWPR(7%,14) PT = 244898,43 / MWPR(7%,14) PT = 244898,43 / 22,5505 PT = 10860
88 D
89 A Wypłata odsetek obligacji ozncza WZROST (niewielki) duration
90 D K.Jajuga str. 121 – „W zasadzie teoria segmentacji rynku może wyjaśnić każdą z czterech postacji krzywej krzywej dochodowości”


91 A Art. 7 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
92 A par. 134 Regulamin Giełdy
93 B Rata kapitałowa = 840.000/102 = 8235,29
rata_52 = 840.000 / 102 * (1+ (102-52+1)*0,56%)) rata_52 = 10587,29
Odsetki_52 = 10587,29 – 8235,29 = 2352
94 A
95 C par. 29 SZOG MWW można składać w fazie notowań ciągłych i dogrywki
96 A L to opcja wygasająca w grudniu i call
97 D par. 28 Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
98 C Ud=44,4% i Ue=55,6%, w przybliżeniu wychodzi 0,8
99 B UOO art 73
100 C wyszło mi 57,576% więc moim zdaniem powinno być 58%, ale nie ma takiej odpowiedzi
101 A 2082580,39= PT * MWPR(2%,60) PT = 2082580,39 /114,0515 PT = 18260
102 D Sprzeda 347 po 19,60 a następnie 129 19,57 – nie ma takiej odpowiedzi
103 B Railly Brown str 680
104 B Im mniejsza liczba rent tym NIŻSZA wartość bieżąca renty
105 D UOO art 28
106 C par. 58 SZOG jak po obu stronach arkusza są zlecenia bez limitu to kursem zamknięcia będzie kurs odniwesienia
107 D
108 C Ustawa o nadzorze nad RF
109 B UOO art 32
110 A par. 37 ust.3 SZOG Anulowanie i modyfikowanie zleceń maklerskich
111 A par. 3 Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
112 D Korzystamy ze wzoru na CAPM
113 D Do dłuższego opisania
114 A UoR Art 35
115 B par. 15 Zlecenie Limit
116 D Dla dłużnych nie organizuje się dogrywki par. 5 SZOG Harmonogram i fazy notowań
117 A KC art. 109
118 B stopa zwrotu w okresie do wykupu NIE – bo to zakłąda reinwestycje odsetek i trzymanie obligacji do wykupu nominalna stopa zwrotu NIE – bo zakłada trzymanie do wykupu bieżąca stopa zwrotu NIE – bo zakłada trzymanie do wykupu
119 A Long forward i short spot to arbitraż REVERSE Cash & Carry
120 C

6 komentarzy

 • Dawid pisze:

  93 B, bo pytali o odsetki a nie o całą ratę kredytu.

 • Krzysztof pisze:

  79. ze wzoru Rreal = 1+Rnom/1+Rinf -1 1,07 = 1,22 / 1+Rinf; Rinf = 1,22/1,07 -1 ; Rinf = 0,14

 • Michał pisze:

  Pytanie 67. W „Jajudze” na stronie 346: „jeżeli NPV=0 to o przyjęciu lub odrzuceniu decydować powinny inne czynniki” jak NPV=0 to PI=1. Czy taka interpretacja ma sens?

 • Michał pisze:

  Dodam tylko ze desperacko poszukuje 3pkt 😉

 • Rafał pisze:

  W pytaniu 47 skoro prawidłowa jest odpowiedź B to czy jednocześnie prawidłową odpowiedzią nie jest C? Czy w związku z tym pytanie nie nadaje się do anulowania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *