XXV Zjazd Zwyczajny ZMID

Informujemy, że w dniu 14 listopada Zarząd Związku Maklerów i Doradców (ZMID) podjął Uchwałę w sprawie zwołania XXV Zjazdu Zwyczajnego Związku Maklerów i Doradców. XXV Zjazd Maklerów i Doradców odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) o godzinie 19:00 przy ulicy Chłodnej 51 (budynek Warsaw Trade Tower). Porządek obrad XXV Zjazdu znajduje się poniżej:

 • Otwarcie Zjazdu.
 • Wybór Prezydium Zjazdu.
 • Wybór Komisji Mandatowej i pozostałych komisji zjazdowych.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania
 • Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie sprawozdań organów Związku.
 • Zatwierdzenie sprawozdań organów Związku.
 • Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium organom Związku za 2017 rok.
 • Wybory do organów Związku na nową kadencję.
 • Propozycje zmian w Statucie Związku Maklerów i Doradców.
 • Omówienie uchwały Zarządu ws. wykreślenia Członków.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

Każdy Członek, do którego Związek posiada kontakt został poinformowany o wykreśleniu indywidualnie. Jeśli nie jesteś pewien, czy dalej należysz do Stowarzyszenia skontaktuj się z nami pod adresem mailowym biuro@zmid.org.pl. Ponadto każdy ze skreślonych Członków Zwyczajnych i Wspierających, stosownie do treści §8 ust. 8 Statutu ZMID, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do ZMID, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich należnych na rzecz ZMiD na dzień ustania członkostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *