Egzamin Certified ESG Analyst®

Home Courses

Egzamin Certified ESG Analyst®

Zyskaj Certyfikat EFFAS Certified ESG Analyst® (CESGA)

ESG, czyli Environment, Social and Corporate Governance oznacza środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. To trzy podstawowe filary filozofii zrównoważonego podejścia. Aspekt myślenia kategoriami ESG to ważny filar inwestowania oraz jeden ze współczesnych megatrendów świata finansów.

Inwestowanie i prowadzenie biznesu według kryteriów ESG to strategia, która coraz częściej staje się fundamentem licznych przedsiębiorstw.

Idee zrównoważonego rozwoju intensywnie promują również organy regulacyjne w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z wielu badań, czynniki ESG mają również coraz większe znaczenie dla sukcesu i długoterminowej rentowności przedsiębiorstw. Włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do podstawowej strategii biznesowej i inwestycyjnej jest dziś więc koniecznością.

Eksperci z zakresu ESG są dziś niezbędnym elementem kadrowym każdego międzynarodowego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza, gdy swoją wiedzę są w stanie wykorzystywać w sposób praktyczny.

Przed przedsiębiorstwami i organizacjami współczesny świat stawia coraz większe wyzwania społeczne i środowiskowe. Generuje to ryzyka związane z utratą reputacji oraz wprost wpływa na potencjalne kary i utratę zaufania klientów.  Wszystko to sprawia, że elementy ESG stają się źródłem danych o coraz większym znaczeniu.

Integracja ESG w procesie inwestycyjnym, decyzyjnym i wycenie jest w takim świecie niezbędna. Jednocześnie wiedza z zakresu ESG wciąż jest niszowa. Szacuje się, że mniej niż 15% specjalistów ds finansów przechodzi jakąś formę ustrukturyzowanego szkolenia ESG. Potwierdza to również Światowe Forum Ekonomiczne, które uważa, że nieodpowiednia wiedza z zakresu ESG jest jedną z największych barier dla implementowania zmiennych ESG do modelu decyzyjnego w firmach.

Program EFFAS Certified ESG Analyst® to kompleksowy program stworzony przez specjalistów ESG, ale przede wszystkim praktyków ESG. Dlatego też cieszy się on taką globalną popularnością. Obecnie uzyskało go niemal 4500 ekspertów z ponad 90 krajów na świecie. Do końca 2023 roku ma ich być ponad 6000, co dobrze pokazuje skalę wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród pracodawców.

Dzięki ZMID teraz również osoby z Polski mogą dołączyć do tego grona!

Pełna globalna lista wszystkich osób z certyfikatem CESGA znajduje się bezpośrednio na stronie EFFAS pod poniższym adresem:

https://effas.com/certificate-holders/cesga-holders-list/

Poznaj program Certified ESG Analyst (CESGA)

Program EFFAS Certified ESG Analyst® obejmuje wszystkie istotne tematy, które potrzebuje znać przyszły ekspert ESG. Szczególny nacisk kładzie na obszary, które inne programy na rynku poruszają tylko powierzchownie lub całkowicie pomijają. Mowa o takich elementach, jak:

 1. ESG Data
  Obecnie brak danych o odpowiedniej jakości jest dużym wyzwaniem dla specjalistów starających się we właściwy sposób uwzględniać elementy ESG w podejmowaniu dalszych decyzji biznesowych.
 2. ESG Reporting and Regulation
  Certyfikat CESGA kładzie mocny nacisk na właściwą analizę otoczenia regulacyjnego na poziomie europejskim. Przepisy te są szczególnie ważne i mają znaczenie dla wszystkich firm i osób zawodowo zajmujących się elementami ESG. Z uwagi na to, że przepisy związane z ESG zmieniają się regularnie, sylabus programu CESGA jest aktualizowany każdego roku.
 3. Asset Classes
  W przeciwieństwie do innych programów, CESGA mocno podkreśla znaczenie różnych klas aktywów poświącając im jeden pełny moduł nauki. Rynek akcji jest dobrze opisany pod kątem elementów ESG, ale dzieki programowi CESGA można poznać również powiązania elementów ESG w kontekście obligacji skarbowych, czy rynków private equity oraz surowców.
 4. Due Diligence
  Dzięki programowi CESGA można poznać gotowy wzorzec do uwzględnienia elementów ESG w wycenie, który profesjonaliści są w stanie wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

Program został zaprojektowany przez EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) - europejską federację stowarzyszeń analityków finansowych. Na ułożenie programu wpływ mieli eksperci z różnych krajów. Dzięki temu poruszane zagadnienia są jak najbardziej uniwersalne dla całego świata finansów.

EFFAS jako organizacja ma długą historię w opracowywaniu standardów sprawozdawczości pozafinansowej. Odgrywa ona w Europie kluczową rolę jako pośrednik pomiędzy profesjonalistami inwestycyjnymi, a korporacjami.

Program CESGA składa się z dziewięciu (lub 10 w zależności od regionu zdającego) modułów:

 1. Recent Developments of ESG integration
  Traktuje o głównych czynnikach ESG i barierach, na jakie trafia podejście ESG, a także jaki jest wpływ ESG na efektywność biznesową i finansową.
 2. Regulatory environment
  Skupia się na regulacjach głównie Unii Europejskiej dotyczących ESG, ale dotyka również międzynarodowych trendów regulacyjnych.
 3. ESG Strategies
  Omawia główne strategie inwestycyjne wykorzystujące czynniki ESG jako elementy decyzyjne.
 4. Responsible investing across asset classes
  Przedstawia różne klasy aktywów oraz sposoby na tworzenie strategii z wykorzystaniem elementów ESG.
 5. ESG Reporting
  Dotyczy właściwej formy prezentacji danych ESG, a także stosowania ich do sprawozdawczości zarządczej.
 6. ESG integration in research
  Moduł skutecznie pokazuje jak analizować elementy ESG zarówno pod kątem szans, jak i ryzyka. Uczy, jak zachować spójność w analizie oraz spójność modelu biznesowego w przedsiębiorstwie.
 7. Integration in valuation
  Szczegółowo omawia różne sposoby na implementację czynników ESG w wycenie i analizie różnych klas aktywów. Wprowadza więc współzależność pomiędzy elementami ESG, a akcjami, obligacjami czy innymi instrumentami finansowymi.
 8. ESG Integration in the investment process
  Uczy, jak w dobry sposób wdrożyć ESG do całego inwestycyjnego procesu decyzyjnego. Zaczynając od analizy spółki po analizę otoczenia ekonomicznego.
 9. Case study - ESG integration in the investment decision
  Prezentuje pełne studium przypadku wpływu elementów ESG na właściwą analitykę oraz budowę portfela dla klienta.
 10. Moduł regionalny
  Jest to moduł, który wygląda inaczej w przypadku, gdy zdający pochodzi z Ameryki Północnej lub Ameryki Łacińskiej lub krajów Azji i Pacyfiku. W przypadku zdających w Europie moduł ten nie jest realizowany.

Na koniec programu szkoleniowego, Kandydat potrafił w odpowiedni sposób uwzględnić elementy ESG w swojej analizie i ewentualnie wycenie projektu bądź inwestycji. Pozwoli to na lepszą i bardziej trafną ocenę w procesie podejmowania decyzji. Wszyscy Kandydaci ponadto wzbogacą swoją wiedzę w zakresie:

 • wpływu czynników ESG na potencjalny zysk i ryzyko związane z inwestycjami
 • systematyzacji różnych podejść i strategii inwestycyjnych ESG
 • czynników rynkowych niezbędnych dla dalszej integracji ESG
 • umiejscowienia ESG w całym łańcuchu procesu inwestycyjnego
 • integracji czynników ESG w modelach wyceny
 • odpowiedzialnego inwestowania we wszystkie klasy aktywów
 • oceny różnych standardów raportowania ESG

Analizując zakres materiału do przyswojenia przez kandydata, można powiedzieć, że Certified ESG Analyst jest kwalifikacją, która w największym stopniu przysłużyć może się do rozwoju kariery analityków finansowych i zarządzających portfelami, którzy chcą zintegrować dane ESG z procesami alokacji kapitału i zarządzania finansami. Inni specjaliści, dla których kwestie ESG stanowią coraz istotniejszy element codziennej pracy, tacy jak:

 • osoby zajmujące się relacjami inwestorskimi
 • dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju korporacji,
 • audytorzy i konsultanci,
 • prawnicy

także znajdą w programie EFFAS Certified ESG Analyst® wartościową wiedzę, która pomoże im w lepszym zrozumieniu potrzeb rynków kapitałowych i finansowych w zakresie informacji ESG.

Przystępując do programu, każdy kandydat otrzymuje dostęp do zaawansowanej platformy e-learningowej z dostępem do materiałów szkoleniowych.

Materiały te składają się z dedykowanych prezentacji oraz wideo seminariów. Na końcu każdego modułu znajdują się również przykładowe pytania wielokrotnego wyboru, które później spotkasz na egzaminie certyfikującym.

Wszystkie materiały szkoleniowe dostępne są na platformie w języku angielskim, a zalecany poziom języka angielskiego do sprawnego przyswajania materiału określony jest jako B2.

Po ukończeniu całego programu szkoleniowego oraz zdaniu egzaminu końcowego, kandydat otrzymuje Dyplom Certyfikowanego Analityka ESG nadany przez EFFAS (Certified ESG Analyst - CESGA).

Niezależną recenzję programu CESGA możesz przeczytać na Portalu 300Hours, która została opublikowana tutaj.

Omówienie ogólnego zakresu szkolenia i egzaminu możesz zobaczyć na krótkiej prezentacji:

Jak wygląda egzamin CESGA (Certified ESG Analyst)?

Egzamin kończący program CESGA przeprowadzany jest raz na kwartał. Ostatni możliwy dzień zapisu na daną sesję egzaminacyjną przypada na miesiąc przed egzaminem.

Egzamin w całości realizowany jest za pośrednictwem platformy online.

Egzamin CESGA:

 • trwa łącznie 150 minut (2.5 godziny)
 • składa się z dwóch części, z których z każdej można uzyskać po 60 punktów
  • Część pierwsza egzaminu (60 punktów) :
   • składa się 20 z pytań wielokrotnego wyboru (max. 4 warianty odpowiedzi) z jedną poprawną odpowiedzią
   • przy każdym pytaniu jest podana liczba punktów za poprawną odpowiedź
   • za błędne odpowiedzi są punkty ujemne, a brak odpowiedzi to brak punktów
  • Część druga egzaminu (60 punktów):
   • składa się praktycznego studium przypadku, gdzie będzie 9 pytań wymagających napisania odpowiedzi.
   • Studium przypadku będzie wymagało przeprowadzenia kompleksowej oceny danego przedsiębiorstwa oraz opisania, jakie kroki powinno ono podjąć dla lepszej integracji danych i informacji ESG.

Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie powyżej 50% wszystkich możliwych (120) punktów do zdobycia ORAZ posiadanie ponad 30% punktów z każdej części egzaminu. 

Wyniki są publikowane od 6 do 8 tygodni po egzaminie.

Pełna instrukcja korzystania z platformy egzaminacyjnej dostępna jest bezpośrednio na stronie EFFAS pod tym linkiem.

Koszt przystąpienia do programu CESGA

Przystępując do programu EFFAS ESG Essentials otrzymuje się:

 • sześć miesięcy dostępu do platformy szkoleniowej z materiałami
 • możliwość jednorazowego podejścia do egzaminu

Koszt przystąpienia do programu wynosi 1500 euro netto (+krajowy VAT 23%). Szkolenie oraz egzamin kupujesz od EFFAS. Koszt dostępu do platformy egzaminacyjnej wynosi 1250 euro netto, natomiast koszt egzaminu certyfikującego to 250 euro netto. Podczas pierwszego zapisu kandydat musi jednak zakupić oba elementy oraz wybrać konkretną datę egzaminu.

Czy możliwa jest poprawka Egzaminu CESGA?

Tak, egzamin można poprawić. Poprawka egzaminu wiąże się z kosztem 250 euro netto. Jeśli kandydat chce również przedłużyć dostęp do platformy szkoleniowej z materiałami na 6 miesięcy, to koszt wynosi 425 euro netto.

Rola ZMID w procesie Certified ESG Analyst

Dla programu EFFAS "Certified ESG Analyst"  ZMID pełni rolę wspierającą rejestrację kandydatów. Proces formalnej rejestracji do programu oraz płatności przebiega wyłącznie na stronie Akademii EFFAS.

Również cała platforma szkoleniowa i egzaminacyjna dostępna jest za pośrednictwem Akademii EFFAS.

Jako ZMID jesteśmy w stanie udzielić Ci wszystkich niezbędnych i ważnych informacji dotyczących Programu Certified ESG Analyst oraz jego przydatności dla Ciebie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za platformę szkoleniowa ani za organizację egzaminu.

Jak przystąpić do programu?

Żeby przystąpić do programu EFFAS Certified ESG Analyst, należy przejść na stronę rejestracji Programu do Akademii EFFAS, a następnie wybrać datę interesującego nas egzaminu.

Po dodaniu egzaminu "do koszyka" (wybierz egzamin online) należy przejść "do kasy", gdzie zostaniemy poproszeni o wypełnienie wszystkich niezbędnych danych osobowych.

Żeby uzyskać pomoc i obsługę ZMID na dalszych etapach, rejestrujący się powinien wybrać również:

 • "Poland" w polu "Student Nationality"
 • "ZMID" w polu "Affiliation"

W przypadku wyboru innych pól, kandydat nie zostanie przypisany do segmentu kandydatów ZMID i nie będziemy mieli możliwości zapewniać Ci bieżących informacji oraz pomocy w komunikacji z EFFAS.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy do podejścia do Certified ESG Analyst wymagane jest zdanie ESG Essentials?

Nie. Oba programy są niezależne. Możesz zrealizować tylko jeden lub oba. Przy realizacji obu kolejność jest dowolna. Dla osób które chcą mieć podstawową wiedzę z tematów ESG szkolenie Essentials będzie wystarczające. Dla osób zainteresowanych kompleksowym zapoznaniem się z tematyką ESG oraz praktycznych case studies szkolenie Certified ESG Analyst będzie lepszym wyborem.

Czy otrzymam materiały do nauki?

Tak, zapis do programu oznacza również dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne materiały do nauki do egzaminu końcowego.

W jakiej formie dostępne są materiały?

Wszystkie materiały szkoleniowe dostępne na platformie mogą również zostać pobrane w formacie PDF. Na platformie znajdziesz również nagrania wideo. Możesz z nich jednak korzystać wyłącznie poprzez platformę

Jak długo będę mieć dostęp do materiałów?

Od czasu, gdy otrzymasz dane do logowania, twój dostęp do platformy szkoleniowej ważny będzie przez 6 miesięcy. W razie potrzeby możesz odpłatnie przedłużyć swój dostęp.

Czy Program realizowany jest wyłącznie online?

Tak, program EFFAS CESGA realizowany jest w całości wyłącznie online. Również egzamin jest realizowany online.

Jak często realizowane są egzaminy?

Egzaminy EFFAS CESGA realizowane są cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Jak przebiega monitoring egzaminu online?

Biorąc udział w egzaminie, musisz udostępnić swoją kamerę i mikrofon dla egzaminatora. Egzaminator jest ponadto wspomagany przez sztuczną inteligencję, która monitoruje, czy egzaminowany nie odbiega wzrokiem od egzaminu. Nagrywane i monitorowany jest ekran monitora egzaminowanego. Po zakończeniu egzaminu oprogramowanie do egzaminu można usunąć z komputera.

Ile razy mogę podejść do egzaminu?

Zapisując się do programu, możesz również od razu wykupić prawo uczestnictwa w sesji egzaminacyjnej. Jeśli nie uda Ci się zdać egzaminu za pierwszym razem, możesz zapisać się na poprawkę w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Uwaga, przy okazji kolejnych sesji egzaminacyjnych sylabus może ulec zmianie.

Co stanie się jeśli nie pojawię się na wybranym terminie egzaminu?

Niestety nie będziemy mogli zwrócić Ci opłaty za egzamin. Zostanie on uznany za niezaliczony, a jeśli będziesz chciał przystąpić do kolejnego, to będzie to traktowane jako poprawka egzaminu.

Jaka jest zdawalność egzaminu?

Obecnie około 70% kandydatów, którzy przystępują do egzaminu, uzyskuje finalne zaliczenie.

Ile czasu potrzebuję żeby przejść cały program?

Dostęp do platformy szkoleniowej zyskujesz na okres sześciu miesięcy. Szacowany czas niezbędny do przejścia przez wszystkie moduły platformy szkoleniowej i przygotowanie się do egzaminu CESGA to od 80 do 120 godzin w zależności od Twojej początkowej wiedzy o ESG.

Czy program CESGA realizowany przez EFFAS jest podobny do programu ESG CFA Institute?

Oba programy szkoleniowe i egzaminy dotyczą zagadnień związanych z tematyką ESG. W podstawowym zakresie oba egzaminy realizują ten sam sylabus. Porównanie obu programów ESG możesz znaleźć na stronie portalu 300Hours tutaj.

Zapisz się do programu!

Masz dodatkowe pytania? 

  Nasi trenerzy

  Prof. Dr. Alexander Bassen

  Academic Director of the CESGA® Programme

  Alexander Bassen is a full professor of capital markets and management at the University of Hamburg, Faculty of Business, Economics and Social Science (Germany). He teaches courses in finance and investment, ESG and capital markets and reporting Alex is a member of the German Council for Sustainable Development Advisory Body of the German Federal Government, […]

  A member of the SFAF board in charge of ESG topics since 2017. She participates in the Commission in charge of extra financial analysis She began her career as an equity fund manager at CCR Actions from 1997 to 2002. Then she participated in the creation of the “value investing” asset management company Metropole gestion […]

  Harmonogram najbliższego szkolenia

  • Sesja MARZEC 2024

  • 16 października 2023

   Otwarcie rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja grudniowa

  • 4 luty 2024

   Deadline rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja grudniowa

  • 15 marca 2024

   Egzamin ESG Analyst® (CESGA) Online

  • Sesja CZERWIEC 2024

  • 28 grudnia 2023

   Otwarcie rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja czerwcowa

  • 17 maja 2024

   Deadline rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja czerwcowa

  • 28 czerwca 2024

   Egzamin ESG Analyst® (CESGA) Online

  • Sesja WRZESIEŃ 2024

  • 27 marca 2024

   Otwarcie rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja czerwcowa

  • 18 sierpnia 2024

   Deadline rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja czerwcowa

  • 27 września 2024

   Egzamin ESG Analyst® (CESGA) Online

  • Sesja GRUDZIEŃ 2023

  • -termin zostanie podany wkrótce-

   Otwarcie rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja grudniowa

  • -termin zostanie podany wkrótce-

   Deadline rejestracji na ESG Analyst® (CESGA) - sesja grudniowa

  • -termin zostanie podany wkrótce-

   Egzamin ESG Analyst® (CESGA) Online

  Kliknij i zapisz się po niższej cenie

  Cena do 18.08.2024: 1500 EUR netto (egzamin we wrześniu'24)

  Cena OD 19.08.2024: 1500 EUR netto (egzamin w grudniu '24)

  Poziom : Kurs uczy od podstaw do egzaminu

  Lokalizacja : Online

  Najbliższy start : 15-03-2024

  ⇓ Zobacz opinie o Certyfikacie CESGA!  ⇓

  Szkolenie przygotowało do egzaminu w 100%. Dodatkowo masa praktyki do wykorzystania w pracy. Dało mi szersze zrozumienie kwestii ESG, od globalnych trendów po analizę danych finansowych spółek.

  Daniel Miturski Kurs Certified ESG Analyst edycja 2023

  Program bardzo kompleksowy. Skupienie na rzeczywistych przypadkach z dziedziny ESG. Dzięki temu od razu można czuć się pewniej, do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

  Adrian Stawski Kurs Certified ESG Analyst edycja 2023

  Rewelacyjne szkolenie! Dużo wyczerpującej wiedzy na temat ESG. Materiały i cała platforma świetnie przygotowane. Nauka była przyjemnością 🙂

  Krzysztof Plit Kurs Certified ESG Analyst edycja 2023

  <<< Zapisz się na Certified ESG Analyst® (CESGA)>>>

   

  Co się stanie po kliknięciu „Zapisz się”?

  Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę EFFAS Academy dla programu Certified ESG Analyst® (CESGA).  Zarejestruj się tam i aby uzyskać pomoc i obsługę ZMID na dalszych etapach wybierz „Poland” w polu „Student Nationality”.