Ogłoszenie o Zjeździe Maklerów I Doradców

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2020 roku Zarząd Związku Maklerów i Doradców (ZMID) podjął uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazd Maklerów i Doradców na dzień 26 listopada 2020 r. w Warszawie przy ul. Siennej 93 lok. 2 w Biurze ZMID o godz. 16:00.

Uchwalony został następujący projekt porządku obrad Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium Zjazdu.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i pozostałych komisji zjazdowych.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Związku.
 7. Zatwierdzenie sprawozdań organów Związku.
 8. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium organom Związku za okres 2018-2020.
 9. Wybory do organów Związku na nową kadencję.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, ze zgodnie z par 17a Statutu Związku Maklerów i Doradców osoby uprawnione do udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców rejestrują się na Zjazd Maklerów i Doradców poprzez zawiadomienie Związku o zamiarze udziału w Zjeździe Maklerów i Doradców za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@zmid.org.pl w terminie do 23 listopada 2020. Zarząd Związku po otrzymaniu zawiadomienia o rejestracji drogą elektroniczną potwierdza rejestrację za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku niepotwierdzenia rejestracji przez Zarząd w terminie 1 dnia, dokonujący rejestracji drogą elektroniczną zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia rejestracji pod numerem wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu Maklerów, tj. +48 601 357 865.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *