Starszy Specjalista Finansowania

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o to spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista Finansowania

 

Twój zakres obowiązków:

 • Udział w zapewnianiu i monitorowaniu płynności finansowej Spółki, w tym środków na działalność bieżącą oraz na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki. Pracownik samodzielnie lub z pomocą innych pracowników Działu Skarbu, kontroluje i zarządza płynnością, zgodnie z przyjętymi przez spółkę regulacjami (strategie, polityki, podejście, etc.)
 • Aktywny udział w opracowaniu strategii zarządzania środkami pieniężnymi lub ich ekwiwalentami (w tym m.in. obligacje), a także realizacja przyjętej strategii
 • Aktywny udział w opracowaniu strategii zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem walutowym oraz, w perspektywie potencjalnego finansowania dłużnego, ryzykiem wynikającym ze zmienności stóp procentowych
 • Monitoring rozliczeń istotnych kontraktów Spółki stanowiących jej zobowiązania, w tym m.in. dotyczących realizacji płatności vs ich kontraktowy harmonogram
 • Bieżący kontakt z bankami relacyjnymi, m.in. w zakresie: obsługi rachunków Spółki (w tym m. in. bieżących i powierniczych), obsługi operacyjnej (nadawanie i odbieranie dostępów użytkownikom, realizacja wniosków systemowych, wydawanie i zastrzeganie kart płatniczych), produktów kredytowych, itp.
 • Rzetelne i terminowe sporządzanie raportów (w tym m.in. płynnościowych, wykonania umowy inwestycyjnej oraz otwartej pozycji walutowej) płynnościowych zgodnie z oczekiwaniem kierownictwa / organów korporacyjnych
 • Aktywny udział w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii wdrażania w Spółce rachunkowości zabezpieczeń oraz VAR
 • Aktywny udział w pracach związanych z wyborem, opracowaniem zakresu działań i zatrudnieniem odpowiednich doradców niezbędnych do zapewnienia ww. celów
 • Współpraca z poszczególnymi jednostkami w Spółce w zakresie wymiany niezbędnych informacji oraz wzajemnego wsparcia
 • Przestrzeganie porządku dyscypliny pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, ogólnie obowiązujących procedur, instrukcji i dokumentów wewnętrznych firmy

Wymagania:

 • Wykształcenie na kierunkach: Finanse, Bankowość, Ekonomia, Rachunkowość lub pokrewne
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie: zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz instrumentów finansowych stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu właściwego zarządzania ich płynnością oraz zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem zmienności kursów walutowych i stóp procentowych
 • Umiejętność obsługi: pakietu Ms Office, VDR
 • Umiejętność analitycznego myślenia, terminowość, odpowiedzialność, dokładność i precyzja w wykonywaniu zadań, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub gotowość do poddania się, po dokonaniu zatrudnienia, procedurze sprawdzającej związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych

Mile widziane:

 • Uprawnienia/certyfikaty: MBA, ACCA, CFA
 • Wykształcenie na kierunku: prawo, energetyka jądrowa
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego oraz ciekawe wyzwania
 • Udział w unikalnym na skalę Polski projekcie inwestycyjnym o charakterze strategicznym
 • Praca w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Atmosferę wsparcia i współpracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system nagradzania
 • Benefity pozapłacowe
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na oficjalną stronę rekrutacji Polskie Elektrownie Jądrowe, gdzie należy złożyć swoje CV.