Manager ds. operacyjnych

Hoist Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych obecnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Manager ds. operacyjnych

 

Zakres Twoich obowiązków:

 • Bieżąca współpraca z:
  • uczestnikami funduszy inwestycyjnych zamkniętych niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych (zwanymi dalej „FIZNFS”) przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
  • depozytariuszami FIZNFS zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz bankami wykonującymi usługi na rzecz tych funduszy;
  • podmiotami świadczącymi usługi księgowości lub wyceny składników aktywów FIZNFS zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
  • innymi podmiotami wykonującymi usługi na rzecz FIZNFS zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w zakresie obejmującym działalność operacyjną;
  • podmiotami, o którym mowa w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie wykonywania przez te podmioty powierzonych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych czynności;
  • innymi departamentami towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie działalności operacyjnej oraz realizacji projektów prowadzonych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych.
 • Wprowadzanie stosownych rozwiązań operacyjnych.
 • Udział oraz prowadzenie projektów dotyczących departamentu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
 • Współpraca w zakresie procesu emisji certyfikatów inwestycyjnych
 • Współpraca przy sporządzaniu rocznych i wieloletnich planów finansowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie FIZNFS.
 • Współpraca w zakresie tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, pod kątem procesów operacyjnych w zakresie obsługi zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych FIZNFS.
 • Realizacja innych zadań w zakresie administrowania FIZNFS zarządzanymi przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
 • Utrzymywanie odpowiedniej wiedzy i kompetencji w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych obowiązków, w tym poprzez ustawiczne kształcenie.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub finansowe.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w innych podmiotach w obszarach zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi niestandaryzowanymi funduszami sekurytyzacyjnymi w ramach świadczenia usług dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dot. funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności ustawy i rozporządzenia, oraz zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i funduszami inwestycyjnymi.
 • Bardzo dobra znajomość regulacji, standardów oraz dobrych praktyk z obszaru audytu wewnętrznego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej poprzez efektywne planowanie czasu potrzebnego do wykonania własnych zadań, ustalanie priorytetów i standardów, uporządkowanie pracy według pewnego systemu i optymalne wykorzystanie czasu potrzebnego na wykonanie zadań.
 • Komunikatywność rozumiana jako umiejętność wypowiadania się, prezentowania i wyrażania myśli w sposób jasny, zrozumiały i swobodny – umiejętność słuchania rozmówcy i adekwatnego odpowiadania na komunikaty rozmówcy.
 • Samodzielność i inicjatywa wyrażana poprzez gotowość do realizacji zadań bez pomocy innych, samodzielne podejmowanie decyzji, rozważanie ich konsekwencji i ryzyka. Przyjmowanie odpowiedzialności za podjęte decyzje.
 • Umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby wykonywanych zadań.
 • Otwartość na zmiany jako umiejętność funkcjonowania i przystosowywania się do stale zmieniającego się środowiska pracy i otoczenia, łatwość wprowadzania zmian w swojej pracy i przyswajania nowych rozwiązań, akceptacja zmian jako elementu rozwoju organizacji
 • Nastawienie na współpracę.
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )