Członek Zarządu

Rada Nadzorcza spółki Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Członek Zarządu

 

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • Wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Osoba nie karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia w związku ze sprawowanymi funkcjami u poprzednich pracodawców
 • Znajomość zasad działania firm inwestycyjnych
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w obszarze rynku kapitałowego
 • Staż pracy nie krótszy niż 3 ostatnie lata na kierowniczym stanowisku w instytucjach rynku kapitałowego lub pełnienie przez ten okres funkcji w organach tych instytucji

Oraz spełniać co najmniej jeden warunek z poniżej wymienionych:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta
 • Posiadanie tytułu zawodowego doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych
 • Ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA)
 • Posiadanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA)
 • Posiadanie certyfikatu Certified International Investment Analyst (CIIA)
 • Posiadanie certyfikatu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu nie może podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydatem na Członka Zarządu nie może być też osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań
 • Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka
 • Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki
 • Została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Realny wpływ na strategię działania spółki
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw związanych z rynkiem kapitałowym
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )