Członek Zarządu

Rada Nadzorcza spółki Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:

Członek Zarządu

 

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien:

 • spełniać łącznie poniższe warunki:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (posiadanie statusu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem)
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie być karany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
  • posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych oraz spełniać co najmniej jeden warunek z poniżej wymienionych warunków:
  • legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji
  • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
  • posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta
  • posiadać tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych
  • ukończyć studia Master of Business Administration (MBA)
  • posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA)
  • posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA)
  • posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań
 • Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka
 • Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki
 • Została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  Zakończyliśmy rekrutację na to stanowisko.

  Aby otrzymać podobne oferty na maila załącz swoje CV

  Imię*
  Nazwisko*
  Email*
  Telefon*


  Plik CV*: (* pola obowiązkowe )