Zapraszamy do zapoznania się z historycznymi stanowiskami Związku Maklerów i  Doradców odnośnie zmian w regulacjach prawnych oraz dobrych praktyk rynkowych:

Spawozdanie z działalności Zarządu ZMID w okresie 20 czerwca 2012 r. – 18 października 2014 r.

Stanowisko z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie publikacji przez spółki raportów kwartalnych 

Opinia i rekomendacje instytucji rynku kapitałowego zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Rynku Kapitałowego dotyczące zmian w kapitałowym filarze systemu emerytalnego

Stanowisko ZMID z dnia 28 października 2013 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Stanawisko ZMID z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie projektu zmiany ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III transza deregulacji)

Stanowisko z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości

Uwagi z dnia 6 lutego 2013 r. do rozporządzeń Ministra Finansów do znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych UCITS IV

Wyniki ankiety dotyczącej skrócenia godzin handlu na GPW (18 grudnia 2012 r.)

Pismo z dnia 3 grudnia 2013 r. do Minister Ewy Polkowskiej, Szefa Kancelarii Senatu, w sprawie oceny skutków regulacji związanych z Projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

Wspólne stanowisko przedstawicieli zawodów finansowych w sprawie deregulacji

Stanowisko z dnia 31 października 2012 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości

Pismo do Adama Jassera, Wiceprzewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, w sprawie oceny skutków regulacji związanych z Projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

Stanowisko ZMiD w sprawie propozycji zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Stanowisko ZMiD w zakresie propozycji rewizji zasad funkcjonowania niektórych zawodów regulowanych na rynku finansowym.

Uwagi Związku Maklerów i Doradców do projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze

Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

Stanowisko ZMiD w zakresie propozycji rewizji zasad funkcjonowania niektórych zawodów regulowanych na rynku finansowym

Stanowisko ZMiD w sprawie Ustawy o Obligacjach.

Stanowisko ZMiD w sprawie dodatkowych propozycji zmian zgłoszonych przez UKNF do Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (9 grudnia 2010 r.)

Uwagi ZMiD do projektu Ustawy o funduszach inwestycyjnych (30 listopad 2010 r.) 

Uwagi ZMiD do projektu UKNF zmian w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych

Uwagi ZMiD do projektu zmiany Ustawy o ofercie publicznej

Uwagi ZMiD do projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, regulujących krótką sprzedaż oraz pozarynkowe instrumenty pochodne

Stanowisko ZMiD w sprawie projektu odbiurokratyzowania rynku finansowego

Efektywność licencjonowania maklerów i doradców a efektywność nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Stanowisko Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w sprawie propozycji likwidacji licencjonowania maklerów i doradców inwestycyjnych

Stanowisko ZMiD w sprawie propozycji likwidacji licencjonowania maklerów i doradców przekazane Ministerstwu Gospodarki

Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w sprawie propozycji likwidacji licencjonowania maklerów i doradców inwestycyjnych

Stanowisko międzynarodowej organizacji Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA) w sprawie propozycji likwidacji licencjonowania maklerów i doradców inwestycyjnych

Wyniki ankiety dotyczącej zatrudniania maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych

Wyniki ankiety na temat proponowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydłużenia sesji giełdowej do godziny 17.30

Stanowisko ZMID w sprawie informacji poufnych

Wystąpienie do kandydatów na Prezydenta RP w sprawie licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego

Korespondencja Związku Maklerów i Doradców w sprawie egzaminów dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych.

Stanowisko w sprawie weryfikacji kwalifikacji maklerów i doradców inwestycyjnych w świetle dyrektywy MiFID

Stanowisko w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Opinia do stanowiska Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących pochodnych instrumentów finansowych

Opinia Związku Maklerów i Doradców w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących koncentracji otwartych pozycji dla kontraktów terminowych

Stanowisko ZMiD wobec planów sprzedaży przez Skarb Państwa części akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Stanowisko w sprawie zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów związanych z transakcjami na instrumentach pochodnych.

Stanowisko Związku Maklerów i Doradców w sprawie propozycji zmiany w zakresie wyznaczania ostatecznego kursu rozliczeniowego dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 oraz limitu koncentracji

Interwencja w sprawie przyspieszenia terminu egzaminu maklerskiego (lipiec 2007 r.)

Propozycja zwiększenia częstotliwości egzaminów dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych – uwagi przekazane Ministerstwu Finansów

Standard book buildingu