fbpx

ul. Sienna 93 lok. 2, 00-815 Warszawa +48 601 357 865 biuro@zmid.org.pl

< Powrót

O nas – FAQ

FAQ

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na podstawowe pytania związane z naszą działalnością!

Czym jest Związek Maklerów i Doradców?

Związek Maklerów i Doradców jest organizacją skupiającą osoby posiadające licencje maklerów oraz doradców inwestycyjnych. Działamy na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach i mamy umocowanie w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – jesteśmy reprezentatywną organizacją dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, co oznacza między innymi prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego. Podstawowymi celami i zadaniami Związku, zgodnie ze Statutem, są:

 • ochrona interesów Członków Związku,
 • kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi i zasad etyki zawodowej maklerów i doradców,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Związku,
 • działalność edukacyjna w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

Jak zostać Członkiem Związku?

Zgodnie ze Statutem, Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba wpisana na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, po złożeniu deklaracji członkowskiej. Istnieje jednak możliwość zostania Członkiem Wspierającym ZMID! Więcej na temat zostania członkiem ZMID możecie znaleźć tutaj!

Jakie korzyści daje Członkostwo w ZMID?

Wszystkie korzyści znaleźć można na stronie: Korzyści z Członkostwa w ZMID

Jakie są różnice pomiędzy doradcą inwestycyjnym a maklerem papierów wartościowych?

Zarówno makler papierów wartościowych, jak i doradca inwestycyjny są zawodami uregulowanymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymiMakler papierów wartościowych jest zawodem związanym przede wszystkim z obsługą profesjonalnego obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. Do typowych zadań realizowanych przez maklerów należy m.in. przyjmowanie, przekazywanie i wykonywanie zleceń składanych przez inwestorów, obsługa ofert publicznych oraz wszelkie czynności związane z obsługą rachunków inwestycyjnych. Ponadto osoby, które zostały wpisane na listę maklerów papierów wartościowych po wejściu w życie nowej Ustawy, oraz osoby, które zdały egzamin uzupełniający, mogą wykonywać czynności doradztwa inwestycyjnego. Podstawowymi instytucjami zobowiązanymi do zatrudniania maklerów są firmy inwestycyjne, a więc domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące na terenie Polski działalność w formie oddziału.

Doradca inwestycyjny to zawód związany z odpłatnym zarządzaniem portfelem instrumentów finansowych na zlecenie. Do czynności wykonywanych przez doradców inwestycyjnych należy również udzielanie odpłatnych rekomendacji dotyczących nabycia lub zbycia określonych instrumentów finansowych. Instytucjami zobowiązanymi do zatrudniania doradców są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi, firmy inwestycyjne świadczące usługi z zakresu zarządzania aktywami oraz zakłady ubezpieczeń.

Jakie należy spełniać warunki, aby zostać maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym?

Na listę maklerów może być wpisana osoba fizyczna, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego między innymi przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów.

Wpis na listę maklerów może uzyskać także osoba posiadająca uprawnienia i wykonująca zawód maklera w innych państwach, jeżeli kwalifikacje takiej osoby stwierdzone przez KNF dają rękojmię należytego wykonywania zawodu.

Na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego między innymi przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną dla doradców.

Wpis na listę doradców może uzyskać także osoba posiadająca uprawnienia i wykonująca zawód doradcy w innych państwach, jeżeli kwalifikacje takiej osoby stwierdzone przez KNF dają rękojmię należytego wykonywania zawodu, a także posiadacz tytułu CIIA.

Szczegółowe informacje o państwowych egzaminach, jak również aktualne listy licencjonowanych maklerów i doradców inwestycyjnych, znajdują się na stronie www.knf.gov.pl.

Kto może przystąpić do egzaminu uzupełniającego i dlaczego?

Do egzaminu uzupełniającego mogą przystąpić maklerzy papierów wartościowych, którzy zdali egzamin w KNF przed wejściem w życie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawa ta zawiera przepisy, które znacznie uatrakcyjniają zawód maklera papierów wartościowych. Dotychczasowy katalog czynności, które mogą wykonywać osoby posiadające ten tytuł zawodowy, został rozszerzony o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. Możliwość wykonywania czynności zastrzeżonych dotychczas dla doradców inwestycyjnych oznacza znaczący wzrost prestiżu zawodu maklera.

W jakim zakresie makler papierów wartościowych może doradzać?

Osoby, które zostały wpisane na listę maklerów papierów wartościowych po wejściu w życie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., oraz osoby, które były wpisane na tę listę wcześniej i zdały egzamin uzupełniający, mogą wykonywać czynności doradztwa inwestycyjnego w ramach zatrudnienia w uprawnionej instytucji świadczącej tego rodzaju usługi. Instytucjami uprawnionymi do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego są firmy inwestycyjne (w tym domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską) oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pod warunkiem posiadania odpowiedniego zezwolenia KNF-u. Zasadniczym przedmiotem doradztwa inwestycyjnego jest wydawanie odpłatnych pisemnych lub ustnych rekomendacji dotyczących nabycia lub zbycia określonych maklerskich instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych, albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów.

Usług doradztwa inwestycyjnego nie można natomiast świadczyć samodzielnie, np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od powyższej reguły jest doradztwo inwestycyjne dotyczące maklerskich instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, doradztwo w zakresie fuzji, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw oraz doradztwo strategiczne lub dotyczące struktury kapitałowej, świadczone na rzecz dla przedsiębiorstw. Tego rodzaju czynności stanowią wprawdzie działalność maklerską, o ile są wykonywane przez firmę inwestycyjną, ale mogą być również wykonywane przez podmioty nie posiadające statusu firmy inwestycyjnej, np. w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Gdzie makler papierów wartościowych / doradca inwestycyjny może znaleźć zatrudnienie po uzyskaniu licencji?

Podstawowymi instytucjami zatrudniającymi maklerów papierów wartościowych są firmy inwestycyjne, w tym przede wszystkim domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską. Licencja maklerska to jednak nie tylko uprawnienie do wykonywania zawodu maklera, ale również świadectwo znacznej wiedzy o funkcjonowaniu rynków kapitałowych. Dlatego osoby posiadające licencje maklerskie często znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach działających na rynku kapitałowym lub w jego otoczeniu, niekoniecznie bezpośrednio związanych z obsługą obrotu papierami wartościowymi. Licencja maklerska to również dodatkowy atut dla osób, które poszukują pierwszej pracy, np. po ukończeniu wyższej uczelni. Posiadanie licencji maklerskiej może wówczas ułatwić znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

Doradców inwestycyjnych poszukują przede wszystkim instytucje prowadzące działalność w zakresie zarządzania aktywami – towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jak również domy maklerskie oraz banki świadczące tego rodzaju usługi. Licencja doradcy inwestycyjnego jest świadectwem bardzo wysokich kwalifikacji oraz dogłębnej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków kapitałowych.

Gdzie można uzyskać informację o terminach najbliższych egzaminów?

Wszelkie bieżące informacje na temat egzaminów zamieszczane są na www.knf.gov.pl Informacji udziela również Punkt Informacyjny w siedzibie KNF, tel: (0-22) 332 66 93, fax: (0-22) 332 66 94, e-mail: egzaminy@knf.gov.pl, adres: Plac Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa, pokój nr 237.

Czy uczestnictwo w kursie maklerskim lub doradczym daje gwarancję zaliczenia egzaminu?

Uczestnictwo w kursie maklerskim lub doradczym pomaga w przygotowaniu się do egzaminu, ale nie gwarantuje jego zaliczenia. Kandydatom na maklerów lub doradców stawiane są wysokie wymagania. Aby zaliczyć egzamin, należy opanować szeroki zakres wiedzy i wykazać się określonymi umiejętnościami. Staranne przygotowanie do egzaminu wymaga indywidualnej pracy, w tym zapoznania się z obowiązującą na egzaminie literaturą oraz aktami prawnymi.

Czy uzyskane na kursie informacje pozwalają na samodzielne inwestowanie na giełdzie?

Kurs maklerski oraz doradczy pozwalają w dużym stopniu poszerzyć wiedzę dotyczącą różnych aspektów funkcjonowania rynków kapitałowych. Pomagają również zapoznać się ze specjalistycznymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie inwestycyjnym oraz stosowanymi do opisu zachowania się rynków finansowych. Należy jednak pamiętać, że gros wiedzy przekazywanej podczas kursów ma charakter teoretyczny. Dla efektywnego wykonywania zawodu maklera lub doradcy inwestycyjnego, jak i dla odnoszenia indywidualnych sukcesów na giełdzie, niezbędna jest odpowiednia praktyka inwestycyjna.

Co powinna zrobić osoba po zdanym egzaminie, aby mogła wykonywać zawód maklera lub doradcy inwestycyjnego?

Osoba, która zdała egzamin maklerski lub egzamin dla doradców inwestycyjnych, powinna złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis na listę maklerów lub listę doradców. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Wzory wniosków określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietna 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych. Wzory wniosków są dostępne na www.knf.gov.pl

Czy po uzyskaniu licencji Związek Maklerów i Doradców pomaga w uzyskaniu pracy?

Jako dodatkową usługę dla swoich członków prowadzimy Biuro Karier, dzięki któremu ułatwiamy kontakt pomiędzy pracodawcami potrzebującymi najlepszych profesjonalistów. Więcej o usłudze Biura Karier dowiesz się tutaj!

Czy Związek pomaga osobom indywidualnym w inwestowaniu na giełdzie?

Udzielanie indywidualnych porad inwestycyjnych nie jest przedmiotem działalności Związku. Z tego rodzaju potrzebą należy zwracać się do wyspecjalizowanych instytucji, np. do pracowników domów maklerskich, które prowadzą rachunki papierów wartościowych. Dane o licencjonowanych w Polsce domach maklerskich znajdują się na stronie www.knf.gov.pl

Inwestowanie na rynkach finansowych możliwe jest również za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Podstawowe informacje na temat funduszy inwestycyjnych i ich oferty można znaleźć na stronach internetowych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami.

Title post one

  OTRZYMUJ INFORMACJE O NAJNOWSZYCH PROJEKTACH ZMID