Z przyjemnością przedstawiamy Wam najnowszą analizę ZMID dotyczącą spółki Integer SA. Opracowany przez nas materiał ma za zadanie przedstawić podmiot jedynie pod kątem możliwości jej wyceny dwoma najbardziej klasycznymi metodami i ma jedynie charakter edukacyjny. Już niedługo pojawią się kolejne bardziej rozległe analizy ZMID na podstawie których będziecie mogli porównać swój sposób oceny spółki z okiem analityka :). Zachęcamy do dyskusji w komentarzach oraz lektury.
Pełne podsumowanie można również pobrać tutaj tutaj

Kluczowe zdarzenia po 3 kwartałach 2016:
1. Wygenerowana strata w pierwszych 3Q 2016 r. wynikała głównie z działalności zaniechanej w segmencie listów i dokonanych w związku z tym odpisów aktualizujących.
2. W 3Q zakończono nierentowną działalność w obszarze segmentu tradycyjnnych przesyłek listowych.
3. Grupa zamierza skupić się na rozwoju kluczowych rynków paczkomatowych (Polska, UK, Francja).
4. W 3Q 2016 osiągnięto próg rentowności w segmencie kurierskim oraz zanotowano wzrost sprzedaży w segmencie paczkomatowym głównie dzięki wynikom w Polsce.
5. W dniu 22.09.2016 r. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwały dotyczące zmiany warunków emisji obligacji, w szczególności odraczających klauzule zabezpieczające dotyczące wskaźników finansowych; pierwszy okres sprawozdawczy, w którym będą musiały zostać spełnione powyższe klauzule został określony na półrocze kończące się 30 czerwca 2017 r.
6. Dokonano uzgodnień w temacie przedłużenia obecnych linii kredytowych (włącznie z przedłużeniem linii kredytowej BGŻ BNP Paribas oraz linii kredytowej w mBank i Banku BPH).

Do oszacowania wartości przypadającej na jedną akcję spółki Integer SA zastosowano standardową metodę DCF. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze założenia wykorzystane w jej ramach, w tym oszacowanie WACC oraz wartości Equity Value. Prognoza wyników i przepływów za 2016 r. oparta została o dane za 3 kwartały 2016 r. oraz uwzględnia zarówno dokonane odpisy aktualizacyjne o charakterze jednorazowym, jak i wygaszenie niektórych obszarów działalności operacyjnej (opisane w kluczowych zdarzeniach).


Przeprowadzono również analizę wrażliwości wartości w zależności od osiągniętych przez Grupę wyników reprezentowanych przez marżę EBIT oraz w zależności od średnioważonego kosztu kapitału (WACC).
Dokonano także oszacowania wartości jednej akcji spółki Integer SA metodą porównawczą. Ze względu na brak porównywalnych spółek notowanych na polskim rynku posłużono się danymi nt. spółek o zbliżonym profilu działalności do Integer SA, które prowadzą działalność podobnie jak grupa na rynkach międzynarodowych. Dane do wyceny pochodziły z serwisu http://www.4-traders.com. Metoda porównawcza dała wynik na poziomie 87 zł.


Przyjmując różne wagi do metodologii wyceny: DCF = 80%, wskaźniki = 20% oszacowano wartość 1 akcji na poziomie 76 zł

Dodatkowa informacja odnosząca się do wezwania na akcje spółki Integer S.A
W dniu 24 lutego fundusz Advent International ogłosił wezwanie do sprzedaży 5 435 833 akcji zwykłych na okaziciela spółki Integer S.A. Na dzień wezwania, Wzywający do sprzedaży, wspólnie z Prezesem Zarządu Integer S.A, Rafałem Brzoską posiadali akcje reprezentujące 29,99% ogólnej liczby głosów. W wyniku wezwania osiągnęliby oni pełny udział 100% w kapitale Integer. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę Integer SA do wiadomości publicznej, spółka jest emitentem obligacji o wartości nominalnej równej 140 mln PLN, z których 50 mln PLN wymagalne zostanie w miesiącach maj-czerwiec. Kolejne 15 mln PLN wymagalne zostanie w grudniu tego roku. Według Spółki dostępne środki pieniężne mogą okazać się niewystarczające do spłacenia tych zobowiązań.
Brak powyższej spłaty może skutkować naruszeniem kowenantów i doprowadzić do konieczności spłaty pozostałych zobowiązań, a w konsekwencji do niewypłacalności spółki. Biegły rewident badający aktualnie sprawozdania finansowe Spółki nie przedstawił jeszcze opinii i raportu z badania. Oznacza to, że brak jest na tą chwilę oficjalnego komunikatu o ewentualnych zagrożeniach dotyczących kontynuowania przez Spółkę Integer SA swojej działalności.
Powyższe ryzyko nie zostało uwzględnione podczas szacowania wartości zarówno metodą DCF jak i metodą porównawczą, a oszacowana wartość nie jest rekomendacją dla akcjonariuszy Spółki odnośnie odpowiedzi na wezwanie i realizacji transakcji.
Zastrzeżenia prawne

Raport jest subiektywną oceną. Zawarte w nim informacje nie mogą być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Analiza nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. ZMID nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie tej analizy, ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Każdy z potencjalnych inwestorów powinien dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument jest odpowiednia. Odbiorcy tego raportu powinni również zweryfikować, czy przyjęte w modelach założenia oraz prognozy pokrywają się z ich własnymi oczekiwaniami.

Metody wyceny stosowane w raporcie opierają się na powszechnie znanych modelach, szeroko opisywanych w finansowej literaturze. Wycena dochodowa DCF oparta jest na dyskontowaniu generowanych przez przedsiębiorstwo wolnych przepływów pieniężnych. Jest to metoda o dużej poprawności ekonomicznej. Przedsiębiorstwo jest warte tyle ile wynoszą jego zdyskontowane przyszłe dochody dostępne dla dawców kapitału. Wadą tej metody jest natomiast duża wrażliwość na przyjęte założenia i prognozy. Wycena metodą porównawczą oparta jest na porównaniu wartości przedsiębiorstwa z wartością przedsiębiorstw konkurencyjnych o podobnym modelu biznesowym. Wadami tej metody jest konieczność założenia, że użyte w tej metodzie spółki porównywalne są odpowiednio wycenione przez rynek, podatność na księgowe manipulacje, oraz konieczność uśrednienia wyników.


Chcesz nauczyć się analizować i wyceniać spółki lub projekty inwestycyjne?!
Zapisz się na jedno z prowadzonych przez nas szkoleń analitycznych!

Polub nasz profil i bądź na bieżąco! 🙂