Szkolenie przygotowujące do
sprawdzianu umiejętności pozwalającego
zdobyć licencję doradcy inwestycyjnego
osobom z licencją CFA®

TO PIERWSZY TAKI KURS NA RYNKU!

Przy organizacji korzystamy z naszego najdłuższego na rynku, ponad 17-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń. Ten kurs umożliwia zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy niezbędnej do szybkiego zdobycia licencji doradcy inwestycyjnego dla osób, które posiadają już licencję CFA®!

cropped-Logo_ZMID_kolor_okładka.png

III edycja Kursu Doradcy dla osób posiadających licencję CFA®
odbędzie się 11-12.03.2017 r.

Jako zwolennicy praktycznych umiejętności, na naszych kursach stosujemy podejście warsztatowe dzięki któremu największy nacisk kładziony jest na rozwiązywanie zadań lub konkretnych studiów przypadku.

Koszt kursu dodatkowo obejmuje również:

 • Materiały – skrypty przygotowywane przez wykładowców

 • Kodeksy i ustawy – wszystkie aktualne i obowiązujące na egzaminie akty prawne w formie elektronicznej

 • Przerwy kawowe

Dla dwóch i więcej zgłoszonych osób z jednej instytucji oferujemy 10% zniżki dla każdego!

Wejdź i zobacz relację z pierwszego sprawdzianu umiejętności, dowiedz się na co warto zwracać uwagę oraz jakie były pytania na egzaminie!

KLIKNIJ aby wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Jeżeli masz pytanie dotyczące kursu zadzwoń pod numer +48 601 357 865 lub napisz na adres: szkolenia@zmid.org.pl

Szczegółowy program przygotowujący do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego dla osób posiadających licencję CFA® znajdziesz poniżej:
DZIEŃ I – Zagadnienia prawne

1. Papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe niebędące Papierami wartościowymi

 1. Istota i właściwości papieru wartościowego
 2. Rodzaje papierów wartościowych
 3. Sposoby przenoszenia praw z papierów wartościowych
 4. Akcje i obligacje
 5. Prawa pochodne
 6. Skarbowe papiery wartościowe
 7. Bankowe papiery wartościowe
 8. Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

2. Zagadnienia prawa cywilnego

 1. Osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 2. Forma czynności prawnych i wady oświadczenia woli
 3. Pełnomocnictwo i prokura
 4. Wykonanie zobowiązań
 5. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
 6. Umowa sprzedaży
 7. Umowa zlecenia.

3. Działalność gospodarcza i zagadnienia prawa handlowego

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej
 2. Spółki prawa handlowego – zagadnienia ogólne (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)
 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. Spółka akcyjna
 5. Podstawy ogłoszenia upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, podstawowe elementy skutku ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego, podstawowe zagadnienia zasad likwidacji masy upadłości
 6. Podstawy obrotu dewizowego oraz jego ograniczenia
 7. Podstawy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

4. Obrót instrumentami finansowymi

 1. Przepisy ogólne
 2. Komisja Nadzoru Finansowego – organizacja, zasady działania, uprawnienia
 3. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne
 4. Banki powiernicze
 5. Kluby inwestora
 6. Doradcy inwestycyjni
 7. Inwestowanie za granicą
 8. Manipulacja instrumentami finansowymi
 9. Rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych
 10. Przyjęte praktyki rynkowe
 11. Obrót zorganizowany i system depozytowo-rozliczeniowy
 12. Obowiązkowy system rekompensat
 13. Tajemnica zawodowa i informacje poufne
 14. Oferta publiczna, ubieganie się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
 15. Znaczne pakiety akcji. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych
 16. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.

5. Towarzystwa i fundusze inwestycyjne

 1. Zasady tworzenia i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
 2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych. Szczególne konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych
 3. Tworzenie i działanie towarzystw funduszy inwestycyjnych
 4. Zadania i zasady funkcjonowania depozytariusza
 5. Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych
 6. Nadzór nad funduszami i towarzystwami funduszy inwestycyjnych
 7. Łączenie, przejęcie, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja funduszu inwestycyjnego
 8. Zbiorcze portfele papierów wartościowych
 9. Zasady działania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terytorium RP
 10. Zasady działania towarzystw funduszy inwestycyjnych na terytorium państw członkowskich
 11. Zasady działania spółek zarządzających na terytorium RP.

6. Zasady opodatkowania na rynku finansowym

 1. Ogólne zasady podatkowe
 2. Zyski dywidendowe, odsetkowe i kapitałowe
 3. Podatek dochodowy
 4. Podatek od towarów i usług
 5. Podatek od spadków i darowizn
 6. Opodatkowanie osób prawnych
 7. Opodatkowanie osób fizycznych.

7. Zagadnienia dotyczące pozostałych segmentów rynku finansowego

 1. Banki na rynku kapitałowym
 2. Organizacja giełd towarowych i obrotu towarami giełdowymi

DZIEŃ II – Zagadnienia rachunkowe

1. Sprawozdawczość finansowa

 1. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
 2. Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania sprawozdań finansowych

2. Składniki sprawozdań finansowych

 1. Bilans/Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 2. Rachunek zysków i strat/Sprawozdanie z całkowitych dochodów
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym/Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 4. Rachunek przepływów pieniężnych/Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 5. Informacja dodatkowa
 6. Użytkownicy sprawozdań finansowych
 7. Badanie, przegląd, ogłaszanie sprawozdań finansowych

3.  Metody wyceny składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

 1. Metody wyceny aktywów
 2. Metody wyceny pasywów
 3. Rachunkowość kapitałów własnych
 4. Zasady ustalania przychodów
 5. Zasady ustalania kosztów
 6. Metody ustalania wyniku finansowego

4. Zagadnienia szczegółowe rachunkowości finansowej

 1. Rachunkowość instrumentów finansowych
 2. Koszty prac badawczych; koszty prac rozwojowych
 3. Rachunkowość łączenia się spółek
 4. Nieruchomości inwestycyjne
 5. Segmenty operacyjne
 6. Utrata wartości aktywów
 7. Inne zagadnienia szczególne (zdarzenia po dniu bilansowym, zmiany wartości szacunkowych, korekta błędów, zmiana polityki rachunkowości)

5. Konsolidacja sprawozdań finansowych, inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, udziały we wspólnych przedsięwzięciach

 1. Jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej, znaczący inwestor, jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, grupa kapitałowa, jednostki powiązane, jednostki podporządkowane
 2. Zwolnienia i wyłączenia z konsolidacji
 3. Metody konsolidacji (metoda pełna, metoda proporcjonalna)
 4. Wycena metodą praw własności
 5. Konsolidacja na dzień „nabycia”
 6. Konsolidacja po dniu „nabycia”
 7. Konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych
 8. Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 9. Badanie, przegląd, ogłaszanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

6. Szczególne zasady rachunkowości

 1. Szczególne zasady rachunkowości banków
 2. Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

7. Obowiązki informacyjne emitentów

 1. Informacje bieżące
 2. Informacje okresowe
 3. Inne obowiązki informacyjne emitentów i inwestorów


Kurs to super pomysł, bardzo trafiony w rynek. Prowadzący nieźle oblatani- bez ich opracowań nie miałbym szans na tym egzaminie 😉 Największa wartość dodana to właśnie ich oceny tego co może być na egzaminie, szacun ze w tak krótkim czasie i bez info od KNF tyle przygotowali na temat. Sam szkoliłem i wiem ze to masa pracy. Doceniam tez to ze była mała grupa. Do 10 osób każdy ma szanse wypytać o wszystko, komfortowe warunki.

Paweł Modes - Uczestnik pierwszej edycji 

5.0
2016-11-28T13:32:43+00:00

Paweł Modes - Uczestnik pierwszej edycji 

Kurs to super pomysł, bardzo trafiony w rynek. Prowadzący nieźle oblatani- bez ich opracowań nie miałbym szans na tym egzaminie 😉 Największa wartość dodana to właśnie ich oceny tego co może być na egzaminie, szacun ze w tak krótkim czasie i bez info od KNF tyle przygotowali na temat. Sam szkoliłem i wiem ze to masa pracy. Doceniam tez to ze była mała grupa. Do 10 osób każdy ma szanse wypytać o wszystko, komfortowe warunki.
Szkolenie w całości wyczerpuje zakres egzaminu jaki czeka w KNF 🙂

Michał Sil - uczestnik pierwszej edycji

5.0
2017-01-09T15:14:05+00:00

Michał Sil - uczestnik pierwszej edycji

Szkolenie w całości wyczerpuje zakres egzaminu jaki czeka w KNF 🙂
Ogromny plus za skupienie na pytaniach z ubiegłych lat!

Radosław Sosna - uczestnik pierwszej edycji

5.0
2017-01-09T15:16:48+00:00

Radosław Sosna - uczestnik pierwszej edycji

Ogromny plus za skupienie na pytaniach z ubiegłych lat!
5.0
3

Poznaj trenerów szkolących na kursie Doradcy Inwestycynego dla osób posiadających licencję CFA®

Hubert Andziak
Prawo  Hubert Andziak 

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany od 6 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem handlowym oraz prawem rynku kapitałowego, w szczególności w kwestiach dotyczących funduszy inwestycyjnych. Obecnie współpracuje z jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce. Wcześniej pracował w Investors TFI S.A., gdzie był odpowiedzialny między innymi za tworzenie i obsługę funduszy inwestycyjnych, realizację obowiązków informacyjnych wobec KNF, a także prowadzenie postępowań administracyjnych przed KNF.

Magdalena Świątek
Rachunkowość finansowa, analiza sprawozdań finansowych – Magdalena Świątek

Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada uprawienia biegłego rewidenta i jest w trakcie uzyskiwania uprawnień ACCA. Karierę zawodową rozpoczęła w 2008 roku w KPMG początkowo w dziale audytu ogólnego, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a następnie w działu doradztwa rachunkowego. Od 2016 roku pracuje w FL Accounting na stanowisku Dyrektora.

Właścicielem znaku towarowego CFA jest CFA Institute