Analiza i wycena spółki GetBack SA (GBK) opracowana przez ZMID
Poniższe opracowanie zostało przygotowane wyłącznie w celach edukacyjnych i nie stanowi propozycji konkretnej decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do jakiegokolwiek instrumentu finansowego oferowanego przez GetBack S.A.
Sprawdź również nasze opracowanie o Spółce GetBack wraz z analizą rynku wierzytelności w Polsce z okazji debiutu GetBack na Giełdzie!
Od tamtego czasu inwestorzy mogli już zarobić ponad 40%!

Prognozowana wartość: 31,84 złPodsumowanie wyników Spółki za 1 półrocze 2017

Opublikowane przez Spółkę wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku mocno przekroczyły nasze oczekiwania z ubiegłego kwartału. Wzrost osiągniętych przychodów oraz zysku dla danego okresu w ujęciu rocznym wyniósł odpowiednio 115% i 51% potwierdzając wcześniej przyjmowane przez nas założenia o dynamicznym wzroście i stabilizując pozycję GetBack jako drugiego co do wielkości podmiotu branży windykacyjnej w Polsce. Bezpośredni wpływ na tak dobre dane miało utrzymanie wysokiej efektywności procesu windykacji portfeli wierzytelności na własny rachunek. Zgodnie z historycznymi oraz modelowymi krzywymi odzysku długu z nabywanych portfeli wierzytelności GetBack jest w stanie odzyskać 100% zainwestowanej w portfel gotówki po ok. 3 latach posiadając jednocześnie potencjał na odzyskanie dodatkowych 215% wartości. Oznaczałoby to, że przy obecnych portfelach z funduszy własnych i zewnętrznych Spółka ma do odzyskania jeszcze ponad 5 mld zł, podczas gdy do tej pory od początku działalności łączne odzyski nominalnie wyniosły 1,8 mld zł. Utrzymanie sprawnego procesu w połączeniu z nabywaniem kolejnych młodych (a więc względnie łatwiej odzyskiwalnych) portfeli usprawiedliwia w naszej ocenie dodatkowe zadłużanie się Spółki, którego głównym celem pozostaje zwiększanie aktywów pod zarządzaniem.

Ponieważ GetBack wciąż zdaje się osiągać istotne korzyści wynikające ze wzrostu skali działalności wywołanej efektywnym zadłużaniem się zdecydowaliśmy o zwiększeniu naszych oczekiwań dotyczących ogólnych wyników za rok 2017. Ponieważ możliwości do zwiększania dźwigni finansowej stają się powoli coraz bardziej ograniczone (bazowy wskaźnik wypłacalności dla tej branży – dług netto/EBITDA gotówkowa na poziomie 3,9, a więc tuż poniżej 4 uznawanego za granicznie bezpieczną wartość) postanowiliśmy również jednocześnie podtrzymać nasze poprzednie prognozy dla dalszych okresów.
Najważniejsze wydarzenia po dniu bilansowym 20.06.2017

 • Zakup 7 sierpnia 99,38% akcji EGB Investments za kwotę 207,6 mln zł. Oczekujemy, że fuzja ta przyniesie synergie zarówno przychodowe jak i kosztowe, a także przełoży się na wzrost udziału w rynku, optymalizację kosztów finansowania oraz lepszą kontrolą poziomu zadłużenia (większa Grupa ma większe możliwości zadłużania i pozyskiwania kapitału), a także pozwoli na przejęcie „know-how” dotyczącego portfeli korporacyjnych obsługiwanych obecnie przez EGB, w których GetBack ma jeszcze niewielkie doświadczenie.
 • Wejście Spółki do indeksu sWIG80, przekładające się na silny krótkoterminowy wzrost popytu na akcje GetBack oraz potencjalnie większe zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych w przyszłości.
 • Emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 320,7 mln zł umożliwiająca nabycie kolejnych portfeli wierzytelności.

 • Rosnące nakłady inwestycyjne Spółki, które zgodnie z zapowiedziami Prezesa Zarządu na dzień Konferencji (20.09.2017) wynikowej już przekroczyły poziom 920 mln zł i najprawdopodobniej po raz pierwszy przekroczą poziom 1 mld zł za cały rok, po raz kolejny dały GetBackowi pozycję lidera jeśli chodzi o zakup portfeli wierzytelności.

 • Modele szacujące wartość.
  Dokonując aktualizacji prognozy wartości posłużyliśmy się metodą porównawczą oraz dochodową. W przypadku metody porównawczej warto zwrócić uwagę na spadek wartości większości wskaźników dla polskich spółek porównywalnych, które to zostały wywołane przez spadek cen kursu akcji przy jednoczesnej poprawie wyników finansowych.


  Zdecydowaliśmy się podtrzymać ostatnio stosowane wagi dla każdej z metod, tj. 80% dla metody dochodowej oraz 20% dla metody porównawczej. To kwestia o małej istotności zwłaszcza, że rozbieżność pomiędzy wynikami jest niewielka (30,0 zł vs 32,3 zł). Przy tak dostosowanych wagach potencjalny pułap do osiągnięcia przez jedną akcję GetBack wynosiłby 31,84 zł, co stanowi dalszy wzrost potencjału w porównaniu z ostatnim naszym szacunkiem dokonywanym przed debiutem Spółki na GPW.
  Autorzy: Piotr Cymcyk (MPW 2784, Członek Zarządu ZMID), Damian Chojnowski (Członek ZMID)
  Wszystkie osoby mające pytania do powyższego opracowania prosimy o kontakt pod adresem: analizy@zmid.org.pl
  Tutaj możesz pobrać opracowanie w formacie PDF
  SPRAWDŹ CO WPŁYNĘŁO NA OSTATNI WZROST KURSU ESOTIQ & HENDERSON O 100% – ANALIZA Z 10 PAŹDZIERNIKA 2017
  SPRAWDŹ CO MYŚLIMY O NOTOWANEJ NA NEWCONNECT SPÓŁCE NEXTBIKE POLSKA – ANALIZA Z 23 SIERPNIA 2017
  SPRAWDŹ JAK WYCENILIŚMY GETBACK PRZED JEGO DEBIUTEM – ANALIZA Z 26 CZERWCA 2017


  Zastrzeżenia prawne

  Przygotowane opracowanie służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym oraz stanowi przede wszystkim materiał promujący realizowane przez ZMID szkolenia z zakresu metod analizy i wyceny spółek. Wszystkie wnioski są jedynie subiektywną oceną autorów. Zawarte w tym opracowaniu informacje nie mogą być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oferowanych przez GetBack S.A. Powyższe opracowanie nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715) ani w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, a jej autorzy otrzymali wynagrodzenie za jej przeprowadzenie.
  Niniejszy dokument posiada charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. ZMID oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie tego opracowania, ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Każdy z potencjalnych inwestorów powinien dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument jest odpowiednia. Odbiorcy tego opracowania powinni również zweryfikować, czy przyjęte założenia oraz prognozy pokrywają się z ich własnymi oczekiwaniami. Żadna z informacji przedstawionych w tym opracowaniu nie stanowi porady inwestycyjnej, a jej przygotowanie bazowało jedynie na powszechnie dostępnych źródłach informacji. Niniejszy dokument nie został przygotowany przez emitenta w zakresie informacji dotyczących prognoz wyników i nie należy traktować ich jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez emitenta.
  Metody zastosowane w opracowaniu opierają się na powszechnie znanych modelach, szeroko opisywanych w finansowej literaturze. Metoda dochodowa oparta jest na zdyskontowaniu generowanych przez przedsiębiorstwo wolnych przepływów pieniężnych. Jest to metoda o względnie wysokiej poprawności ekonomicznej, która zakłada, że przedsiębiorstwo jest warte tyle ile wynoszą jego zdyskontowane przyszłe dochody dostępne dla dawców kapitału. Wadą tej metody jest natomiast duża wrażliwość na przyjęte założenia. Metoda porównawcza oparta jest na porównaniu wartości przedsiębiorstwa z wartością przedsiębiorstw konkurencyjnych o podobnym modelu biznesowym. Wadami tej metody są konieczność założenia, że użyte w tej metodzie spółki są odpowiednio wycenione przez rynek, podatność na księgowe manipulacje, oraz konieczność uśrednienia wyników.


  Jeśli chcesz nabyć umiejętności pozwalające na przeprowadzenie takiego opracowania samemu zapisz się na jeden z naszych kursów analitycznych!